Kwaliteit

Wij zijn beide goed geschoolde en ervaren therapeuten.
Wij nemen deel aan bijscholing, intervisie en supervisie om de kwaliteit van onze diensten op peil te houden.

Algemene voorwaarden Praktijk van Wel 2024

De algemene voorwaarden van Praktijk van Wel zijn gebaseerd op veiligheid en wederkerigheid in de relatie. Bij een klacht zal vanuit deze waarden gewerkt worden. Het klachtenrecht vindt plaats via de SCAG.

Praktijk van Wel: bestaat uit Carla van Benschop en Rutger van Wel.

Behandelovereenkomst: met alle cliënten wordt een behandelovereenkomst gesloten.

Overleg met derden: in enkele gevallen kan gesproken over (onderdelen) van de behandeling;

Om de kwaliteit van de behandelingen te waarborgen neemt Praktijk van Wel deel aan collegiale intervisie en of supervisie. Hierbij kunnen delen van de behandeling geanonimiseerd besproken worden. Inter- en supervisanten en dus ook Praktijk van Wel zijn gehouden aan een beroepscode en hebben derhalve geheimhoudingsplicht.

In een geval van een bedreigende situatie voor gezondheid en/of welzijn van de client of anderen, kan Praktijk van Wel overleggen met derden. Hiervoor wordt vooraf toestemming gevraagd van de client, behalve wanneer bovengenoemde bedreiging acuut en van levensbelang is, kan er zonder toestemming worden overlegd.

Audiovisuele opnames

Het kan voorkomen dat cliënten om toestemming wordt gevraagd voor het maken van audiovisuele opnames ten behoeve van intervisie, supervisie of overleg met collega’s. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de therapeut en maakt geen deel uit van het klinisch dossier. Na beëindiging van de behandeling zal het materiaal worden vernietigd. Er worden geen kopieën gemaakt en opnames zullen niet aan derden worden verstrekt.

Cliënten hebben het recht deze toestemming niet te geven of eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. In het laatste geval zullen de tot dan al gemaakte opnames worden vernietigd. Dit zal de behandeling niet beïnvloeden.

Beroepscodes en klachtregeling

Klacht en Tuchtrecht

Sinds 1 januari 2017 is een nieuwe klachtwet (WKKgz) geldig. Als lid van beroepsorganisaties NVPA (Carla) en NFG (Rutger) zijn wij aangesloten bij het SCAG. De SCAG is hét kenniscentrum voor klachten en geschillen in de complementaire zorg. 

Betaling

Na iedere sessie ontvangen cliënten per email de factuur.

Betaling geschiedt uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt naar geleverde diensten en niet naar resultaat.

Diverse zorgverzekeraars vergoeden (gedeelten van) consulten. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de client hanteert, ligt volledig bij de client. Het eventueel uitblijven van een vergoeding heeft nimmer een opschortende werking van de betalingsverplichting van de client.

Tot 24 uur voor aanvang in werkdagen van het gesprek/consult gelden geen annuleringskosten. Wordt een afspraak geannuleerd binnen 24 uur van aanvang van het geplande gesprek, dan wordt 50% in rekening gebracht.

Bij annulering wegens corona gerelateerde klachten wordt videobellen als optie geboden. Wordt dit geweigerd, dan zullen de normale annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Reden van afzegging (inclusief overmacht) speelt geen rol bij de annuleringsregeling. Dit geldt ook voor online sessies.

Wet AVG/GDPR

Praktijk van Wel handelt conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming/General Data Protection Regulation (AVG/GDPR). Website en emails zijn beveiligd aan de zijde van Praktijk van Wel.

Privacy verklaring

Praktijk van Wel, bestaande uit Carla van Benschop & Rutger van Wel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als uw behandelende therapeut een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelende therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als een van ons vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier.
U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.
De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats.
Uw klantnummer en/of uw geboortedatum. Verzekering en/of polisnummer.
De datum van de behandeling.
Een korte omschrijving van de behandeling. Prestatiecode.
De kosten van het consult.

Samenwerking met andere organisaties

Vanuit de praktijk werken wij samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en ben ik hiermee een verwerkingsovereenkomst aangegaan:

Studio Krom ivm webbeheer
Groot Finance ( Accountant / Boekhouder)

Cookie policy

De website van Praktijk van Wel maakt geen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 januari 2024.
Praktijk van wel kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.