Kwaliteit

Wij zijn beide goed geschoolde en ervaren therapeuten.
Wij nemen deel aan bijscholing, intervisie en supervisie om de kwaliteit van onze diensten op peil te houden.

Algemene voorwaarden Praktijk van Wel 2022

De algemene voorwaarden van Praktijk van Wel zijn gebaseerd op veiligheid en wederkerigheid in de relatie. Bij een klacht zal vanuit deze waarden gewerkt worden. Het klachtenrecht vindt plaats via de SCAG.

Praktijk van Wel: bestaat uit Carla van Benschop en Rutger van Wel.

Behandelovereenkomst: met alle cliënten wordt een behandelovereenkomst gesloten.

Rapportage bij behandeling; Praktijk van Wel bewaard geen persoonlijke gegevens uitgezonderd de behandelovereenkomst en het behandelplan. Deze worden nooit gedeeld met derden; ook niet op verzoek van client.

Overleg met derden: in enkele gevallen kan gesproken over (onderdelen) van de behandeling;

Om de kwaliteit van de behandelingen te waarborgen neemt Praktijk van Wel deel aan collegiale intervisie en of supervisie. Hierbij kunnen delen van de behandeling geanonimiseerd besproken worden. Inter- en supervisanten en dus ook Praktijk van Wel zijn gehouden aan een beroepscode en hebben derhalve geheimhoudingsplicht.

In een geval van een bedreigende situatie voor gezondheid en/of welzijn van de client of anderen, kan Praktijk van Wel overleggen met derden. Hiervoor wordt vooraf toestemming gevraagd van de client, behalve wanneer bovengenoemde bedreiging acuut en van levensbelang is, kan er zonder toestemming worden overlegd.

Audiovisuele opnames

Het kan voorkomen dat cliënten om toestemming wordt gevraagd voor het maken van audiovisuele opnames ten behoeve van intervisie, supervisie of overleg met collega’s. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de therapeut en maakt geen deel uit van het klinisch dossier. Na beëindiging van de behandeling zal het materiaal worden vernietigd. Er worden geen kopieën gemaakt en opnames zullen niet aan derden worden verstrekt.

Cliënten hebben het recht deze toestemming niet te geven of eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. In het laatste geval zullen de tot dan al gemaakte opnames worden vernietigd. Dit zal de behandeling niet beïnvloeden.

Beroepscodes en klachtregeling

Praktijk van Wel is gehouden aan beroepscodes van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA). Tevens is Praktijk van Wel aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Praktijk van Wel is via de NVPA en RBCZ aangesloten bij de klachtregelingen van deze beroepsverenigingen.

Betaling

Na iedere sessie ontvangen cliënten per email de factuur.

Betaling geschiedt uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt naar geleverde diensten en niet naar resultaat.

Diverse zorgverzekeraars vergoeden (gedeelten van) consulten. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de client hanteert, ligt volledig bij de client. Het eventueel uitblijven van een vergoeding heeft nimmer een opschortende werking van de betalingsverplichting van de client.

Tot 24 uur voor aanvang in werkdagen van het gesprek/consult gelden geen annuleringskosten. Wordt een afspraak geannuleerd binnen 24 uur van aanvang van het geplande gesprek, dan wordt 50% in rekening gebracht.

Bij annulering wegens corona gerelateerde klachten wordt videobellen als optie geboden. Wordt dit geweigerd, dan zullen de normale annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Reden van afzegging (inclusief overmacht) speelt geen rol bij de annuleringsregeling. Dit geldt ook voor online sessies.

Wet AVG/GDPR

Praktijk van Wel handelt conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming/General Data Protection Regulation (AVG/GDPR). Website en emails zijn beveiligd aan de zijde van Praktijk van Wel.